Σ.Ε.ΚΑ.Μ

Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

H απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για μ ε τ α φ ο ρ ε ί ς θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα.
Πιστοποιητικό Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

Σε κάθε εταιρεία που ιδρύεται με αντικείμενο την μεταφορά ε π ι β α τ ώ ν ή α γ α θ ώ ν εκτός του νομού που εδρεύει η μεταφορική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα θεωρείται ως υπεύθυνος μεταφορών, και ο οποίος πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Αυτό διακρίνoνταν μέχρι το 2012 σε δύο τύπους: Ε θ ν ι κ ώ ν και Δ ι ε θ ν ώ ν Μεταφορών. Σήμερα είναι ενιαίο και παρέχεται ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνει τέσσερεις φορές το χρόνο η κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να πάρει κανείς μέρος στις εξετάσεις αυτές, προαπαιτείται η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων διάρκειας 45 ωρών.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στις σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις δυο όψεις.
 • Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης βάση του Π.Δ. 739/1980
 • Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο : «… στο πρόσωπο μου δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων η επιβατών και ότι έλαβα γνώση του προγράμματος διδασκαλίας …………και αναλαμβάνω την ευθύνη και την υποχρέωση για την συμπλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση ωρών διδασκαλίας

Διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών µεταφορέων:

Από τις 4/12/2011 τέθηκε, ως γνωστόν, σε πλήρη εφαρµογή ο κανονισµός (ΕΚ) 1071/2009. Μεταξύ των (τεσσάρων) προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση οδικών µεταφορέων παραµένει η απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας τουλάχιστον ενός προσώπου, του καλούµενου ως “διαχειριστή µεταφορών” για κάθε µεταφορική επιχείρηση.
Προκειµένου για την απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας και την απασχόληση ως διαχειριστή µεταφορών, είτε στις εµπορευµατικές είτε στις επιβατικές µεταφορές, ο κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται, βάσει της υ.α. αριθ. Β/31367/2483 (ΦΕΚ Β’ 968/15-6-2007), στην παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου αριθµού ωρών κατάρτισης (30 για τις εθνικές µεταφορές συν 15 για τις διεθνείς µεταφορές) και ακολούθως στην επιτυχή εξέταση του.
Μετά από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009, δεν προβλέπεται πλέον πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας (Π.Ε.Ε.) που να καλύπτει µόνο τις εθνικές µεταφορές, αλλά ενιαίο Π.Ε.Ε. που καλύπτει και τις εθνικές και τις διεθνείς µεταφορές.
Ως εκ τούτου, ο κάθε υποψήφιος, υποχρεούται να παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα κατάρτισης και εθνικών και διεθνών μεταφορών, ήτοι: 45 ώρες (30+15 ώρες = 45 ώρες) και να επιτύχει στις εξετάσεις που περιλαµβάνουν θέµατα και εθνικών και διεθνών µεταφορών.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες µετά από την επιτυχή εξέταση στις εξετάσεις εθνικών & διεθνών µεταφορών, εκδίδουν το ενιαίο Π.Ε.Ε. που είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009. Το Υπουργείο µας πρόκειται, σε σύντοµο χρόνο και πάντως πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων µηνός Μαρτίου 2012, να προµηθευτεί και να αποστείλει στις κατά τόπους Γενικές ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, νέα έντυπα Π.Ε.Ε. που συµφωνούν µε το υπόδειγµα του ως άνω κανονισµού.

  Η διαδικασία των Εξετάσεων:

  Σε ότι αφορά στη διαδικασία των εξετάσεων, σηµειώνουµε τα ακόλουθα:

  • η εξέταση αποτελείται από ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής και απάντηση σε συγκεκριµένες µελέτες περιπτώσεων. Η εφαρµογή που έχει διανεµηθεί παράγει διαφορετικά ερωτηµατολόγια για τις εθνικές και τις διεθνείς µεταφορείς, µε τριάντα (30) ερωτήσεις το κάθε ένα. Επίσης µε την ίδια εφαρµογή επιλέγονται δύο (2) µελέτες περιπτώσεων για τις εθνικές µεταφορές και ισάριθµες για τις διεθνείς.
  • η βαθµολογία της εξέτασης µε ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής, υπολογίζεται ως ο µέσος όρος της βαθµολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων εθνικών και διεθνών µεταφορών. Οµοίως η βαθµολογία στις µελέτες περιπτώσεων υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των βαθµολογιών στο σύνολο των µελετών περιπτώσεων εθνικών και διεθνών µεταφορών.
  • Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 60 µονάδων, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθµολογία 30 µονάδων από τα ερωτηµατολόγια πολλαπλής επιλογής και 20 µονάδων από τις µελέτες περιπτώσεων.
  • Ως παράδειγµα, έστω υποψήφιος που συγκέντρωσε βαθµολογία 46 στο ερωτηµατολόγιο εθνικών µεταφορών, 24 στο ερωτηµατολόγιο διεθνών µεταφορών, 35 από µελέτες περιπτώσεων εθνικών µεταφορών και 18 από µελέτες περιπτώσεων διεθνών µεταφορών. Ο υποψήφιος αυτός συγκεντρώνει βαθµολογία από τα ερωτηµατολόγια 35 µονάδες (46 συν 24 δια δύο) και από µελέτες περιπτώσεων 26,5 µονάδες. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, δεδοµένου ότι το άθροισµα της βαθµολογίας του είναι 61,5 µονάδες (35 συν 26,5) και έχει παράλληλα υπερβεί την ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία και στα ερωτηµατολόγια (βάση 30) και στις µελέτες περιπτώσεων (βάση 20).

  Έχετε Απορίες; Καλέστε μας στα: 24310 70636 & 6934178726