ADR

ADR

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων καθορίζεται από ένα σύνθετο συνεχώς εναλλασσόμενο νομοθετικό πλαίσιο, με εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για όλους τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή του. Η μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων δημιουργεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα και σημείο επικινδυνότητας στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας.

Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται οι ουσίες εκείνες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά τους.

Κυρίαρχο λοιπόν για την μεταφορά τους, θεωρούμε την Ενεργητική ασφάλεια της μεταφοράς, ήτοι όλες εκείνες τις τεχνικές και οδηγητικές δεξιότητες που πρέπει να ενσωματώνει ένας οδηγός οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ώστε να μην προκληθεί η οποιαδήποτε όχληση, ή ατύχημα κατά την μεταφορά.


Όπως επίσης και, αν παραταύτα εκδηλωθεί κάτι, να γνωρίζει πως θα ενεργήσει με ποιες προτεραιότητες, τι μέτρα πρέπει να λάβει έτσι ώστε να εξαλείψει, ή να εξασφαλίσει τις μικρότερες δυνατόν συνέπειες για τον κυκλοφορούντα πληθυσμό.

Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, που προβλέπεται στο προσάρτημα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

Πιστοποιητικό ADR
Είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, προβλέπεται στο προσάρτημα της Eurwnai Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), που κυρώθηκε με το Ν. 1741/87.

ADR: Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας.

Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πως το αποκτάς;

 1. Εφόσον παρακολουθήσεις ένα ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), και
 2. Εφόσον πετύχεις σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από τις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για τα καινούργια διπλώματα.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις δυο όψεις.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης οχημάτων

Συχνές Ερωτήσεις:

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

 • Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 • Κλάση 2: Αέρια
 • Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
 • Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
 • Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
 • Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
 • Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
 • Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
 • Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
 • Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
 • Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
 • Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
 • Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη
Για ποιά οχήματα απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού έγκρισης ADR;

Τα οχήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τη σημείωση της παραγράφου 9.1.2. της ADR, είναι τα χαρακτηρισμένα ως οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT και MEMUs


Εξετάσεις
Σύμφωνα με την υπ’αριθ.Α140/19672/2813/28-03-2014/ΑΔΑ: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ, οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων της γραπτής εξέτασης υποψηφίων οδηγών για την αρχική χορήγηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης (ADR) επιλέγονται μετά την 01/09/2014 αποκλειστικά από τo εγχειρίδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» [ISBN: 978-960-87771-7-0] και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Για την αρχική χορήγηση

Κατηγορία ΕξέτασηςΣύνολο ΕρωτήσεωνΜέρος Εγχειριδίου
Βασική Εκπαίδευση (Π1)25Α’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2)25 και 15Α’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3)25 και 15Α’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4)25 και 15 και 15Α’, Γ’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5)25 και 15Α’ και Β’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6)25 και 15 και 15Α’, Β’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7 (Π7)25 και 15 και 15Α’, Β’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π8)25 και 15 και 15 και 15Α’, Β’, Γ’ και Δ’

Β. Για την ανανέωση
Κατηγορία ΕξέτασηςΣύνολο ΕρωτήσεωνΜέρος Εγχειριδίου
Βασική Εκπαίδευση (Π1)15Α’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2)15Α’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3)15Α’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4)15Α’, Γ’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5)15Α’ και Β’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6)15Α’, Β’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7 (Π7)15Α’, Β’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π8)15Α’, Β’, Γ’ και Δ’
 1. Από το Α’ Μέρος του εγχειριδίου (Βασική Εκπαίδευση) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 1-20 (του Κεφαλαίου 1), 31-42 (του Κεφαλαίου 2), 31-35 (του Κεφαλαίου 3), 14-20 (του Κεφαλαίου 4), 14-19 (του Κεφαλαίου 5).
 2. Από το Β’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά με Βυτιοφόρα Οχήματα) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 30-64 (του Κεφαλαίου 1), 33-52 (του Κεφαλαίου 2), 42-46 (του Κεφαλαίου 3).
 3. Από το Γ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Εκρηκτικών Υλικών - Κλάσεως 1), οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 11-15 (του Κεφαλαίου 1), 11 - 15 (του Κεφαλαίου 2), 16 - 20 (του Κεφαλαίου 3), 19 - 23 (του Κεφαλαίου 4) και 11 - 15 (του Κεφαλαίου 5).
 4. Από το Δ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών - Κλάσεως 7) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 15-19 (του Κεφαλαίου 1), 1 - 5 (του Κεφαλαίου 2), 17 - 21 (του Κεφαλαίου 3), 7 - 11 (του Κεφαλαίου 4).»

Γ. Για την επέκταση
Κατηγορία ΕιδίκευσηςΣύνολο ΕρωτήσεωνΜέρος Εγχειριδίου
Κλάση 115Γ’
Κλάση 715Δ’
Κλάση 1 και Κλάση 715 και 15Γ’ και Δ’
Βυτία15Β’
Βυτία και Κλάση 115 και 15Β’ και Γ’
Βυτία και Κλάση 715 και 15Β’ και Δ’
Βυτία και Κλάση 115 και 15 και 15Β’ και Γ’ και Δ’

Τo εγχειρίδιο “Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων” Κατεβάστε το από εδώ: Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Έχετε Απορίες; Καλέστε μας στα: 24310 70636 & 6934178726