Δίπλωμα Λεωφορείου (DE)

Κατηγορία DE

Λεωφορεία αρθρωτά

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Υποχρεωτικά Μαθήματα: 8 πρακτικά με λεωφορείο


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
 4. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
 5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ.
 6. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

  1. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  2. Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
   • Αίματος –Ουρίας – Σακχάρου
   • Ακτινογραφία θώρακος
   • Καρδιογράφημα
  3. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:

  • Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητα
  • Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες
  • Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 2. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 4. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 5. Φάκελος
 6. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 4. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 5. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 6. Φάκελος
 7. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Θεωρητικά: 7 ώρες
 2. Πρακτικά: 10 ώρες

Έχετε Απορίες; Καλέστε μας στα: 24310 70636 & 6934178726